Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

A MOÓR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített néven Moór Kft, telephelye: 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 116, adószáma: 13138143-2-42, a továbbiakban Moór Autó) főtevékenysége gépjárműjavítás, -karbantartás.

A Moór Autó, az adatok kezelésével kapcsolatban jelen tájékoztatóban értesíti ügyfeleit, weboldalának látogatóit, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatról, illetve az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Moór Autó kiemelten fontosnak tartja ügyfelei, weboldal látogató információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, így kijelenti, hogy tiszteletben tarja partnerei, ügyfelei, weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, de fenntartja a jogot jelen szabályzat megváltoztatására. A változásokról a megfelelő időben értesíti ügyfeleit, weboldal látogatóit.

A Moór Autóval kapcsolatba kerülő ügyfelek, weboldal látogatók elfogadják az alábbiakat, és hozzájárulnak az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

A szabályzat célja

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunk célja, hogy biztosítsuk, hogy a Moór Autó megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, különösen az alábbiaknak:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

A szabályzat hatálya

- Időbeli hatály - jelen szabályzat 2023. január 1-től további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
- Személyi hatály - jelen szabályzat hatálya kiterjed a Moór Autóra, valamint azon személyekre, akik adatait a jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
- Tárgyi hatály - jelen szabályzat hatálya kiterjed a Moór Autó minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

Fogalmak

Az alábbi fogalmak jelen szabályzat alkalmazásában értendők

- Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
- Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy ami önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy  a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy ami az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
- Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy ami nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
- Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
- Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
- Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Moór Autó szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.

Az adatkezelő neve, székhelye, képviselője:

- Név:                                    Moór Kft.

- Levelezési cím:                8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 116.
- E-mail:                               info@moorauto.hu
- Weboldal:                         www.moorauto.hu

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

- Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekébe kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
- Felhívjuk a Moór Autó részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelés a weboldalon

- A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
- A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, név, telefon, e-mail cím, dátum és időpont, online bejelentkezés vagy kapcsolatfelvétel űrlap kitöltésének dátuma, az online bejelentkezés űrlapon megadott személyes adatok, a bejelentkezés jogcíme, a gépjárműre vonatkozó adatok, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.
- Az adatok törlésének határideje: a weboldal böngészését követően 365 nap, a kapcsolatfelvételtől számított 5 év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni

- postai úton (8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 116.)
- e-mail útján (info@moorauto.hu)

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

A Moór Autó a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Moór Autó a szolgáltatás (weboldal használata, pl. online bejelentkezés, kapcsolatfelvétel űrlap kitöltése…) nyújtásának céljából kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

A Moór Autó kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.  Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Moór Au a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- A Moór Autó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A Weboldal látogatóiról a Moór Autó ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, bejelentkezés időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Moór Autó ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Moór Autó a szolgáltatások minőségének javítása érdekében a látogató számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez a látogató hozzájárul.

A Moór Autó az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak az egyes - a látogató által használt - szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbítja.

A szolgáltatás igénybevételével a látogató hozzájárul ahhoz, hogy a Moór Autó a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából a Moór Autó összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

Hírlevél tevékenység

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a látogató előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy Moór Autó reklámajánlataival, egyéb hírleveleivel, e-mailjeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse, valamint a látogató / ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Moór Autó a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

- A Moór Autó nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a feliratkozó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Moór Autó minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
- Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése a feliratkozó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.
- Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
- A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, feliratkozás dátuma, időpontja, IP cím.
- Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

Közösségi média

Amennyiben a felhasználó / ügyfél a Moór Autó valamely kommunikációs csatornáján (p. Facebook fiók, Intagram fiók) hozzájárulását fejezi ki a csatlakozáshoz (ajánlás, követés…), a Moór Autó rögzíti az adott közösségi hálózaton megtalálható személyes adatait. A közösségi média Ön által történő ilyen jellegű használata azt jelenti, hogy Ön kifejezetten engedélyt adott a Moór Autó által az eszközön keresztül gyűjtött személyes adatainak kommunikálására.

Adatbiztonság

- A Moór Autó minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
- A Moór Autó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
- A Moór Autó fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.
- A személyes adatokat kezelő hálózaton a Moór Autó folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről.

Tájékoztatás az adatvédelemről

- A felhasználó, ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.
- A felhasználó, ügyfél kérelmére a Moór Autó tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Moór Autó a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
- A Moór Autó törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a felhasználó, az ügyfél kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
- A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Jogorvoslat

A felhasználó / ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Moór Autó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Moór Autó az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 Amennyiben a felhasználó, az ügyfél a Moór Autó meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A felhasználó / ügyfél a jogainak megsértése esetén a Moór Autó ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnál élhet:

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
- 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
- Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
- Telefon: +36-1-391-1400
- Fax: +36-1-391-1410
- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu